Sportovní klub Dolní Rychnov z.s., se sídlem Hřbitovní 141, 35604 Dolní Rychnov, IČ 49741713

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 která se bude konat v úterý dne 26.9.2017 od 18:30, v prostorách areálu sportovního klubu Dolní Rychnov.

 Program:

  1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit usnesení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Schválení programu valné hromady
  4. Navržení a schválení sedmého člena výboru
  5. Schválení účetní závěrky a návrh na vypořádání výsledků hospodaření
  6. Schválení členských příspěvků na rok 2018
  7. Různé
  8. Diskuze
  9. Závěr